دانلود

تاریخ

عنوان

1402/05/10

ارسال قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشوراصلاح تبصره (17) مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31)

1402/05/10

رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند الف ماده 9 قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی

1402/05/10

ارسال قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

1402/05/09

ارسال قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

1402/05/08

ارسال تصویر تصویب نامه شماره 57567/ت61182هـ مورخ 1402/04/05 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

1402/05/04

اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402