فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع مادهه 186 قانون مالیتهای مستقیم

فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع مادهه 187 قانون مالیتهای مستقیم

برگ اعتراض مودی

فرم"صورتجلسه نظارت موسسات خیریه و عام المنفعه"

فرم "حکم نظارت" در اجرای بند ط و تبصره (1) ماده 139قانون مالیاتهای مستقیم

فرم تقاضای بخشودگی جریمه (2) دراجرای ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم

فرم تقاضای بخشودگی جریمه (1) دراجرای ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم

فرم تقاضای تقسیط بدهی(2) دراجرای مو اد 40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم

گواهی اقامت (از حیث مالیاتی) ( موضوع مواد168 و 180 قانون مالیاتهای مستقیم)

برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی

فرم تقاضای تقسیط بدهی(1) دراجرای مو اد 40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم

صورتجلسه-اطلاعات-تراکنش-های-بانکی-مشکوک-فرم-شماره2-موضوع-دستور-العمل-نحوه-بررسی-و-رسیدگی-به-تراکنش-های-بانکی-مشکوک